یاداشتهای دلتنگی

من نه منم نه من منم

حرف 21
ساعت ۱۱:٠٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸۸  

Happy Valentine Day

Love is that holy wine which the gods distill from their hearts and pour into the hearts of men.

When love beckons to you, follow him, Though his ways are hard and steep.

Let there be no purpose in friendship Save the deepening of the spirit.

Love has no other desire but to fulfil itself.

عشق، شراب مقدسی است که خدایان از قلب خود می گیرند و درون قلب انسانها می ریزند.

آن هنگام که عشق شما را می خواند، از آن پیروی کنید، هرچند که راه عشق سخت و پرفرازونشیب باشد.

یگذارید که در دوستی و محبت، منظوری نباشد جز ژرف دادن به روح.

عشق خواسته ای دیگر ندارد جز وفای به آن و ماندن بر سر پیمان آن.

جبران خلیل جبران


 
 
 
 
( )

دانلود آهنگ